چکیده پایان نامه: بررسی فقهی و حقوقی قاعده و المؤمنون عند شروطهم با رویكردی به دیدگاه اماام خمینی

در تحقيق حاضر سعي شده است، قاعده فقهي«المؤمنون عند شروطهم» که از قواعد بسيار مهم و کاربردي در قلمرو فقه و حقوق است، مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. مکتوبه حاضر در هفت فصل تدوين يافته که در آن تلاش بر آن است، با نهايت دقّت و امانت علمي، اکثر ديدگاه‌ها و نظارت علمايي چون مرحوم شيخ انصاري، نراقي و مرحوم آيت‌العظمي سيدحسن موسوي بجنوردي و ديگر علماء فقه ارائه شود و بعد از تحليل، نگارنده نظري را که همراه با ادلّه محکم است، به‌عنوان قول احسن معرفي نمايد. همچنين رسالت اين نوشته بر آن است که نظرات و آراء حضرت امام خميني(ره) در هر مبحثي با عنايت به موضوع مورد بحث بيان شده و مورد تحليل قرار گيرد. مباني قاعده «المؤمنون عند شروطهم» عبارت است از کتاب و اخبار و احاديث، اجماع و اتفاق علماء و عموم دليل لزوم وفا به عقد که در اين نوشته مباني قاعده به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تمام موضوعات مطرح شده در مورد اين قاعده از طرف علماء چه متأخر و چه متقدم بيان شود و گاهاً ديدگاه‌هايي نيز مورد نقد واقع شده است. شايان ذکر است که اين قاعده، داراي حوزه اعمال گسترده‌اي بوده و در حقوق عمومي، خصوصي و حقيقي و حقوقي کاربرد فراوان دارد که در اين رساله به تمام جوانب مذکور پرداخته شده است.